Songs from the Nest is a project initiated by Awen Cultural Trust and supported by Bridgend County Borough Council.

The work aims to help and create useful and meaningful conversations about mental health by working with songwriters and filmmakers who share our passion.

We are also trying to play our part in helping to connect the dots between these various organizations and how we can all aim to work together better in a very related way.

To find out what support is available to you visit www.BridgendMentalHealthPathway.wales
__________________________________________________________
Mae Caneuon o’r Nyth yn brosiect a gychwynnwyd gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ac a gefnogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nod y gwaith yw helpu a chreu sgyrsiau defnyddiol ac ystyrlon am iechyd meddwl trwy weithio gyda chyfansoddwyr caneuon a gwneuthurwyr ffilm sy’n rhannu ein hangerdd.

Rydym hefyd yn ceisio chwarae ein rhan i helpu i gysylltu’r dotiau rhwng y sefydliadau amrywiol hyn a sut y gallwn oll anelu at gydweithio’n well mewn ffordd berthynol iawn.

I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael i chi ewch i www.BridgendMentalHealthPathway.wales

ALIVE was written and performed by John Nicholas in partnership with various local community voluntary groups.

The song was recorded at Resonance Music Studio and the music video was produced by Color Black Productions

Please buy the song to help us spread the message and create even more like it.

Together we can make a difference!

Video and song available on 27 May 2022
___________________________________________________________
Ysgrifennwyd a pherfformiwyd Alive gan John Nicholas mewn partneriaeth ag amrywiol grwpiau gwirfoddol cymunedol lleol.

Recordiwyd y gân yn Resonance Music Studio a chynhyrchwyd y fideo cerddoriaeth gan Colour Black Productions

Prynwch y gân i’n helpu ni i ledaenu’r neges a chreu hyd yn oed mwy.

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth!

Fideo a chân ar gael ar 27 Mai 2022
___________________________________________________________

Four Dumb Lines is written and performed by Kyle Smith (Pay The Man) and is a song about battling depression and anxiety and was written during Lockdown 2020.

The name is a nod to a Disney TV show called “Recess” that Kyle used to watch when he was very young. The episode was called “The Box” and was about the main character being driven crazy while being sent to a new detention program called The Box.

To buy the song and support Pay The Man visit his Bandcamp account.

Watch the video by following this link.

__________________________________________________________
Mae Four Dumb Lines wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio gan Kyle Smith (Pay The Man) ac mae’n gân am frwydro yn erbyn iselder a phryder ac fe’i hysgrifennwyd yn ystod Lockdown 2020.

Mae’r enw yn nod i sioe deledu Disney o’r enw “Recess” yr oedd Kyle yn arfer ei gwylio pan oedd yn ifanc iawn. Enw’r bennod oedd “The Box” ac roedd yn ymwneud â’r prif gymeriad yn cael ei yrru’n wallgof wrth gael ei anfon i raglen gadw newydd o’r enw The Box.

I brynu’r gân a chefnogi Pay The Man ewch i’w gyfrif Bandcamp

Gwyliwch y fideo trwy ddilyn y ddolen hon.
__________________________________________________________

Doesn’t Get Easier is written and performed by Phil James.

It’s about aging and looking back over your life, but also appreciating the ones we have to love and hold for now.

Please support Phil James and buy the song or even better the full album Lost and Found follow this link.

Watch the video by following this link.
__________________________________________________________
Mae Doesn’t Get Easier wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio gan Phil James.
Mae’n ymwneud â heneiddio ac edrych yn ôl dros eich bywyd, ond hefyd gwerthfawrogi’r rhai y mae’n rhaid i ni eu caru a’u dal am y tro.

Plis cefnogwch Phil James a phrynwch y gân neu gwell fyth yr albwm llawn Lost and Found dilynwch y linc yma.

Gwyliwch y fideo trwy ddilyn y ddolen hon.

__________________________________________________________

A Matter of a Few Years is a song written and performed by a beautiful soul who is sadly no longer with us but who is fondly remembered by his brother Russel Farmer.
Rest in peace Jonny Peanut.

The song was re-mastered by Resonance Music Studio and the music video is currently being produced by UNIT 15 Productions. Both will be released on 27 May 2022.
__________________________________________________________

Cân sydd wedi ei hysgrifennu a’i pherfformio gan enaid hardd sydd yn anffodus ddim gyda ni bellach ond sy’n cael ei chofio’n annwyl gan ei frawd Russel Farmer yw Mater o Flynyddoedd.
Gorffwysa mewn hedd Jonny Peanut.

Cafodd y gân ei hail-feistroli gan Resonance Music Studio ac mae’r fideo cerddoriaeth yn cael ei gynhyrchu ar hyn o bryd gan UNIT 15 Productions. Bydd y ddau yn cael eu rhyddhau ar 27 Mai 2022.
__________________________________________________________
Songs From The Nest goes to Between The Trees!
We are so proud to be part of this unique and important weekend in Bridgend borough.
Join us for the August adventure bank holiday weekend 🙂

Caneuon O’r Nyth yn Mynd i Rhwng Y Coed!
Rydym mor falch o fod yn rhan o’r penwythnos unigryw a phwysig hwn ym mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr.
Ymunwch â ni ar gyfer penwythnos gŵyl banc antur mis Awst 🙂

_________________________________________________________
Check back for updates or contact us to get involved yourself.

Gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau neu cysylltwch â ni i gymryd rhan eich hun.


Join the discussion

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.