Gwybodaeth

Pwy sydd wrth eu bodd â stori dda?
Mae eich bywyd yn stori sy’n datblygu ac mae grwpiau a chymunedau yn adrodd ac yn credu straeon am eu treftadaeth a’u gwerthoedd cyffredin. Mae’r straeon yr ydym yn credu ynddynt yn llywio ein bywydau er gwell neu er gwaeth.
Mae Cryfach Gyda’n Gilydd Pen-y-bont ar Ogwr yn ‘dân gwersylla’ ar y cyfryngau digidol i bobl gasglu o’i gwmpas i rannu a gwrando ar brofiadau bywyd unigol a chyfunol i helpu i ddod o hyd i ddehongliadau newydd a mwy o ystyr i ni ein hunain a’n cymunedau yn y byd newydd hwn yr ydym ynddo sy’n newid yn barhaus.
Fel menter gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, mae STB yn cydweithio gydag unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau sy’n meddwl yn debyg gyda’r nod yn y pen draw o ‘wella bywydau pobl’.

Mae ffrind i STB sy’n Seicotherapydd Systemaidd yn galw’r bobl y mae hi’n gweithio gyda nhw yn storïwyr a chyda hynny mewn golwg dim ond y storïwr all adrodd ei stori, felly rydym yn eich gwahodd chi i ddweud eich stori chi drwy fynd i’n tudalen ‘Dweud eich Stori’.

Hefyd, y storïwr yw’r un sy’n penderfynu sut ac a chaiff ei stori ei rhannu â’n gosodiadau preifatrwydd llym sydd ar waith. Gyda’ch caniatâd penodol, gallwn ei ryddhau i’r cyhoedd ei weld naill ai ar y wefan hon neu yn un o’n ffrydiau cyfryngau ar-lein.

Os byddai’n well gennych siarad â rhywun o STB yn gyntaf cyn rhannu eich stori, mae croeso i chi ein ffonio ni a hefyd, rydym yn gobeithio cynnal sesiynau wyneb yn wyneb yn agos atoch pan fo’n briodol.

Yn ogystal â hynny, rydym hefyd yn cynnal sesiynau stori ar-lein gyda grwpiau bach ar wahanol adegau yn ôl angen cymunedol.

Fel arall, os ydych yn cynrychioli sefydliad neu grŵp sy’n canolbwyntio ar y gymuned a hoffai ddefnyddio’r cyfrwng cymunedol hwn am ddim fel offeryn ar gyfer casglu straeon a/neu dystiolaethau gan y bobl yr ydych yn eu gwasanaethu, cysylltwch â ni gan fod STB yn ymwneud â chydweithio er lles pawb.
Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi!