Social News

We told you last week we are getting ready to be at the Between The Trees festival the end of August which we are very excited about!We also said that we will be celebrating the resilience of our communities past and present by taking two partnership projects with us namely 'Voices from Underground' and 'Voices of Experience'. Last week's episode was all about 'Voices from Underground' and worth a watch if you have not done so already. But, this week it's the turn of 'Voices of Experience' We look back at two particular stories we featured before namely Tracy from the Splice baby bank and young Biyanca and her team of creatives that brought to life her story that she wrote when she was only seven during the very first lockdown. There are rumours that her film is to be entered into a national children's film festival, but more on that as it unfolds. As we get closer to the Between the Trees festival, we will showcase more Voices from Underground and Voices of Experience, so look out for those.For more information on SPLICE please visit www.spliceproject.co.uk and for more on Between the Trees please visit www.betweenthetrees.co.ukAs always, you can reach out to us at www.strongertogetherbridgend.co.uk________________________Fe wnaethon ni ddweud wrthych yr wythnos diwethaf ein bod ni'n paratoi i fod yng ngŵyl Rhwng y Coed ddiwedd mis Awst ac rydyn ni'n gyffrous iawn amdani!Dywedasom hefyd y byddwn yn dathlu gwytnwch ein cymunedau ddoe a heddiw trwy fynd â dau brosiect partneriaeth gyda ni sef 'Voices from Underground' a 'Voices of Experience'.Roedd pennod yr wythnos diwethaf yn ymwneud â 'Voices from Underground' ac yn werth ei wylio os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes. Ond, yr wythnos hon mae'n dro 'Lleisiau Profiad'Edrychwn yn ôl ar ddwy stori benodol y gwnaethom eu cynnwys o'r blaen sef Tracy o fanc babanod Splice a Biyanca ifanc a'i thîm o bobl greadigol a ddaeth â'i stori a ysgrifennodd pan oedd yn ddim ond saith oed yn ystod y cyfnod cloi cyntaf un. Mae sibrydion y bydd ei ffilm yn cael ei chynnwys mewn gŵyl ffilm genedlaethol i blant, ond mwy ar hynny wrth iddi ddatblygu. Wrth inni agosáu at yr ŵyl Rhwng y Coed, byddwn yn arddangos mwy o Leisiau o Underground a Voices of Experience, felly cadwch lygad am y rheini.I gael mwy o wybodaeth am SPLICE ewch i www.spliceproject.co.uk ac i gael mwy o wybodaeth am Rhwng y Coed ewch i www.betweenthetrees.co.ukFel bob amser, gallwch estyn allan atom ni yn www.strongertogetherbridgend.co.uk ... See MoreSee Less
View on Facebook
Things are opening up with sporting events and now the arts!Recently Mal Pope performed at Porthcawl Grand Pavilion and now Stronger Together Bridgend is honoured to be given a place as part of the Between The Trees festival the end of August.A big heart felt thank you to Dawn and Andrew for inviting us!We want to use this opportunity to celebrate all of YOU by highlighting how resilient our communities have been over these past lockdowns with so much uncertainty in the air to contend with. We are taking to the festival two partnership projects including 'Voices from Underground' that we recently started with Llynfi Ex Miners Group and 'Voices of Experience' in partnership in particular with Evergreen (O'r Galon Magazine).In this episode we dig a bit deeper into 'Voices from Underground' featuring two more ex miners that are very creative individuals indeed namely portrait artist Gordon Farmer from the Garw Valley and 'tatter' John Gates from the Llynfi Valley. Plus, we have a mystery recording from a lady remembering the 'naily boots' of the miners walking home.For more information on Between The Trees please visit:www.betweenthetrees.co.ukAs always, you can reach out to us at www.strongertogetherbridgend.co.uk___________________________________Mae pethau'n agor gyda digwyddiadau chwaraeon a nawr y celfyddydau!Yn ddiweddar, perfformiodd Mal Pope ym Mhafiliwn Grand Porthcawl ac erbyn hyn mae'n anrhydedd cael Pen-y-bont yn gryfach i gael lle fel rhan o'r ŵyl Rhwng y Coed ddiwedd mis Awst.Roedd calon fawr yn teimlo diolch i Dawn ac Andrew am ein gwahodd!Rydym am ddefnyddio'r cyfle hwn i ddathlu pob un ohonoch CHI trwy dynnu sylw at ba mor gydnerth y mae ein cymunedau wedi bod dros y cloeon hyn yn y gorffennol gyda chymaint o ansicrwydd yn yr awyr i ymgiprys ag ef.Rydym yn mynd â dau brosiect partneriaeth i'r ŵyl gan gynnwys 'Voices from Underground' a ddechreuwyd gennym yn ddiweddar gyda Llynfi Ex Miners Group a 'Voices of Experience' mewn partneriaeth yn benodol ag Evergreen (Cylchgrawn O'r Galon).Yn y bennod hon rydym yn cloddio ychydig yn ddyfnach i 'Voices from Underground' sy'n cynnwys dau gyn-löwr arall sy'n unigolion creadigol iawn yn wir sef yr artist portread Gordon Farmer o Gwm Garw a 'tatter' John Gates o Gwm Llynfi. Hefyd, mae gennym recordiad dirgel gan ddynes sy'n cofio 'esgidiau naily' y glowyr sy'n cerdded adref.I gael mwy o wybodaeth am Rhwng y Coed ewch i:www.betweenthetrees.co.ukFel bob amser, gallwch estyn allan atom ni yn www.strongertogetherbridgend.co.uk ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

fb.watch/v/199wbHKVR/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Beauty and scenery / Harddwch a golygfeydd.Poem by / Cerdd ganAllan Williams ... See MoreSee Less
View on Facebook
7 Llynfi Valley Walks to explore thanks to Roy Meredith!_________________7 Cerdded Cwm Llynfi i archwilio diolch i Roy Meredith!maestegcouncil.org/llynfi-valley-walks/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

The sun is out and the great outdoors calls! So, leave any blues you might have behind for a bit and come for a rejuvenating walk and talk with Mike Church and Roy Meredith around the hills of Maesteg. To get in touch if you want us to cover what's happening in your community or to share your story simply reach out to us atwww.StrongerTogetherBridgend.co.uk__________________________Mae’r haul yn gwenu a’r mynyddoedd yn ein galw ni! Diosgwch eich pryderon a dewch am dro ar hyd fryniau Maesteg gyda Mike Church a Roy Meredith.Os hoffwch chi gysylltu â ni am yr hyn sy’n digwydd yn eich cymuned chi, ewch i www.StrongerTogetherBridgend.co.uk ... See MoreSee Less
View on Facebook
Mal Pope - LIVE TONIGHT / FYW TONIGHT! ... See MoreSee Less
View on Facebook
This week Mike set off without Andre that usually does the filming due to his family having to self-isolate for 10 days. Yes, this is the reality of life now.Anyway, this is Mike starting to dig into the South Wales mining history as part of our latest project 'Voices From Underground' in partnership with Llynfi Ex Miners Group and South Wales Miner's Museum. We listen in on some really interesting stories from some of the ex-miners in what turned out to be a very lively gathering, so we apologise for the poor sound quality and therefore we have decided to subtitle this episode for you.We will keep updating you on this particular project plus some other ones we are working on with various partners.For more information on the Llynfi Ex-Miners Group (@llynfivalleyexminers) please visit:www.facebook.com/llynfivalleyexminers/For more information on South Wales Miner's Museum please visit:www.swminers.co.ukAs usual, if you want to get in touch with us simply visit:www.strongertogetherbridgend.co.uk____________________________Wythnos yma bydd Mike wrthi heb Andre, sydd fel arfer yn ffilmio, oherwydd bod ei deulu yn hunan-ynysu am 10 diwrnod.Mae Mike yn archwilio hanes glowyr De Cymru fel rhan o’n prosiect ‘Lleisiau o dan y Ddaear” mewn partneriaeth â Grŵp Cyn-lowyr Cwm Llynfi ac Amgueddfa Glowyr De Cymru.Byddwn yn gwrando ar straeon diddorol gan rai o’r cyn-lowyr. Ymddiheuriwn am ansawdd y sain, rydym ni wedi ychwanegu isdeitlau. Byddwn yn parhau i roi newyddion a diweddariadau ar y prosiect hwn yn ogystal â phrosiectau eraill ry’n gweithio arnyn nhw gyda’n partneriaid.Am fwy o wybodaeth am Grŵp Cyn-lowyr Cwm Llynfi (@llynfivalleyexminers) ewch i www.facebook.com/llynfivalleyexminers/ Am fwy o wybodaeth am Amgueddfa Amgueddfa Glowyr De Cymru ewch i www.swminers.co.ukI gysylltu â ni ewch iwww.strongertogetherbridgend.co.uk ... See MoreSee Less
View on Facebook
The Malas Estate gets their own green spaces!Want to have your own green space in your community?www.keepwalestidy.cymru/pages/category/nature________________www.marlasgreenspace.co.ukwww.keepwalestidy.cymruwww.v2c.org.uk.________________Mae Ystâd Malas yn cael eu lleoedd gwyrdd eu hunain!Am gael eich man gwyrdd eich hun yn eich cymuned?www.keepwalestidy.cymru/pages/category/nature________________www.marlasgreenspace.co.ukwww.keepwalestidy.cymruwww.v2c.org.uk.________________ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Are you a unpaid carer? Do you know what that means? It's natural to want to care for the ones you love if they need extra support, but there is support out there to help you manage too.Listen to this panel of professionals and volunteers from all over the borough of Bridgend dedicated to support youyoutu.be/WBv5GP-WI0E___________________Ydych chi'n ofalwr di-dâl? Ydych chi'n gwybod beth mae hynny'n ei olygu? Mae'n naturiol bod eisiau gofalu am y rhai rydych chi'n eu caru os oes angen cymorth ychwanegol arnyn nhw, ond mae cefnogaeth allan yna i'ch helpu chi i reoli hefyd.Gwrandewch ar y panel hwn o weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr o bob rhan o fwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr sy'n ymroddedig i'ch cefnogi chiyoutu.be/WBv5GP-WI0E______________________Representatives on the panel included / Mae’r panel yn cynnwys :Paula Lunnon (Connecting Carers / Wales Co-operative Centre Canolfan Cydweithredol Cymru)(e) paula.lunnon@wales.coopHarriet Hopkins (Awen Cultural Trust / Libraries Manager / Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen /Rheolwr Llyfrgelloedd)www.awen-libraries.comHelen Davey-Thiel (Carers Wellbeing Service / Carers Trust South East Wales / Carers Engagement Officer / Swyddog Gofalwyr )www.ctsew.org.ukJess Jaques (Feel Good For Life / Halo Leisure / Hamdden Halo )www.haloleisure.org.ukLeanne Toy (Techtivity)www.techtivity.org.ukBeverley Jones (Bridgend Carers Centre / Carers Link Support Worker / Canolfan Ofalwyr Pen-y-Bont ar Ogwr/ Gweithiwr Cefnogol Carers Link )www.bridgendcarers.co.ukRobin Johns (Impetus Dance / Volunteer Carers Support Officer / Swyddog Cefnogi Gofalwyr Gwirfoddol )www.impetusdance.co.ukBethan Phelps (Alzheimers' Society / Dementia Connect Local Services Manager / Cymdeithas Alzheimers / Rheolwr Gwasanaethau Lleol Dementia Connect )www.alzheimers.org.uk/about-us/wales ... See MoreSee Less
View on Facebook
Calling All Carers!Sing your heart out today at 11am with us on Zoom 🙂____________________Yn Galw Pob Gofalwr!Canwch eich calon allan heddiw am 11am gyda ni ar Zoom 🙂______________________Join Zoom Meeting by clicking link below/Ymunwch â’r Gyfarfod Zoom trwy glicio ar y linc isod:us02web.zoom.us/j/84302632731...Meeting ID: 843 0263 2731Passcode: Goldies ... See MoreSee Less
View on Facebook
''Since, the start of the pandemic, the number of carers in Wales has increased – the National Survey for Wales issued a monthly report in June 2020, which showed that 35% of people looked after, or gave help or support to family members, friends, neighbours or others. This has increased from 29% in the 2019-20 full-year survey.''The above quote is taken from www.gov.wales and underlines the need to raise awareness of unpaid carers role that so many of you might have taken on knowingly or unknowingly.With that in mind various organisations across the borough have pulled together to bring you this week's show in recognition that it is National Carers Week.Listen to first hand stories from young carers and adult carer that will leave you questioning at times who is the carer in this story and who is the actual cared for as it is sometimes not very straight forward.And so, to help us all navigate what support is out there and even ask the question who is a carer and who is not Paula Lunnon from the Wales Co-operative Centre (Connecting Carers) helped us to pull together as many representatives from as many organisations that where available on the day of recording to take part in our special carers panel discussion hosted by our very own Mike Church.Representatives on the panel included / Mae’r panel yn cynnwys :Paula Lunnon (Connecting Carers / Wales Co-operative Centre Canolfan Cydweithredol Cymru)(e) paula.lunnon@wales.coopHarriet Hopkins (Awen Cultural Trust / Libraries Manager / Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen /Rheolwr Llyfrgelloedd)www.awen-libraries.comHelen Davey-Thiel (Carers Wellbeing Service / Carers Trust South East Wales / Carers Engagement Officer / Swyddog Gofalwyr )www.ctsew.org.ukJess Jaques (Feel Good For Life / Halo Leisure / Hamdden Halo )www.haloleisure.org.ukLeanne Toy (Techtivity)www.techtivity.org.ukBeverley Jones (Bridgend Carers Centre / Carers Link Support Worker / Canolfan Ofalwyr Pen-y-Bont ar Ogwr/ Gweithiwr Cefnogol Carers Link )www.bridgendcarers.co.ukRobin Johns (Impetus Dance / Volunteer Carers Support Officer / Swyddog Cefnogi Gofalwyr Gwirfoddol )www.impetusdance.co.ukBethan Phelps (Alzheimers' Society / Dementia Connect Local Services Manager / Cymdeithas Alzheimers / Rheolwr Gwasanaethau Lleol Dementia Connect )www.alzheimers.org.uk/about-us/wales___________________Ers dechrau'r pandemig, mae nifer y gofalwyr yng Nghymru wedi cynyddu - cyhoeddodd Arolwg Cenedlaethol Cymru adroddiad misol ym mis Mehefin 2020, a ddangosodd fod 35% o bobl yn gofalu am aelodau'r teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill, neu'n rhoi cymorth neu gefnogaeth iddynt. Mae hyn wedi cynyddu o 29% yn arolwg blwyddyn lawn 2019-20. Mae’r dyfyniad uchod gan www.llyw.cymru yn dangos yr angen sydd i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â gofalwyr sydd ddim yn cael eu talu. Gan hynny, mae sefydliadau ar draws y bwrdeistref sirol wedi dod at ei gilydd i greu’r sioe wythnos yma ar Wythnos Gofalwyr Genedlaethol. Gwrandewch ar straeon gan ofalwyr ifainc ac oedolion sydd yn gofalu, straeon gwnaiff codi cwestiynau am bwy yn union sydd yn gofalu am bwy, sydd ddim wastad yn amlwg.Er mwyn ein helpu i ddeall mwy am y cefnogaeth sydd ar gael mae Paula Lunnon o Ganolfan Cydweithredol Cymru (Connecting Carers). Mae Paula yn ein helpu i ddod â chynrychiolwyr o wahanol sefydliadau at ei gilydd oedd ar gael ar ddiwrnod recordio i gymryd rhan yn ein panel trafod ar gyfer gofalwyr, gyda Mike Church. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Our Special Carers Week programme will post at 5pm today!_______Bydd ein rhaglen Wythnos Gofalwyr Arbennig yn postio am 5pm heddiw! ... See MoreSee Less
View on Facebook
It's Monday morning, but don't be dismayed! This weekend you can see HOOF, a magical outdoor theatrical experience for families, at Bryngarw Country Park, and the weather is looking great!HOOF runs Friday 11th - Sunday 13th June.Three little deer make an unexpected discovery when they stumble across an old, abandoned theatre in the woods . . .Tickets and more info:www.grandpavilion.co.uk/events/4501/hoof/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Alex gives members of the public something called a gong bath and it's not what you might think at first! It's using sound vibrations to encourage relaxation and wellbeing and you can take part in one of these sessions taking place in Bryngarw Park over the next while, so why not book a ticket now b visiting:www.grandpavilion.co.uk/.../outdoor-gong-bath.../--------------------------Mae Alex yn rhoi rhywbeth o'r enw baddon gong i'r cyhoedd ac nid dyna'r hyn y byddech chi'n ei feddwl ar y dechrau! Mae'n defnyddio dirgryniadau sain i annog ymlacio a lles a gallwch chi gymryd rhan yn un o'r sesiynau hyn a gynhelir ym Mharc Bryngarw dros y tro nesaf, felly beth am archebu tocyn nawr b ymweld â:www.grandpavilion.co.uk/.../outdoor-gong-bath.../ ... See MoreSee Less
View on Facebook